Årsredovisning och koncernredovisning 2017 NetJobs Group AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 NetJobs Group AB

//
Categories

2017 i korthet

  • Nettoomsättningen minskade 8% till 38,0 (41,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till -3,3 (0,0) MSEK.
  • Rörelsemarginalen minskade till -8,8% (0,0).
  • Resultat efter skatt minskade till -2,9 (0) MSEK.
  • Resultat per aktie minskade till -0,14 SEK (0,0) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -1,3 (2,0) MSEK.


Verkställande direktören har ordet
Nettoomsättningen för 2017 landade på 38,0 (41,4) MSEK vilket hade en direkt påverkan på rörelseresultatet som landade på -3,3 (0,0) MSEK.

Tillväxttakten hamnade långt under förväntat vilket kan härledas till ett flertal parametrar. Verksamheten i Tyskland påverkades kraftigt av såväl förseningen av den nya plattformen som av initiala störningar i samband med lanseringen av denna. Även den nordiska verksamheten påverkades av detta, samt av att migreringen av ett flertal nordiska sajter försenades under året. Produkterbjudandet breddades under året i syfte att kunna erbjuda våra kunder mer omfattande tjänster, men till följd av nyss nämnda faktorer uteblev önskad effekt av detta. Allt detta påverkade såväl momentum som fokus i försäljningsarbetet.

Vidare iklädde sig bolaget genomgående under året en alltför stor kostnadskostym med höga plattformskostnader, höga omkostnader i Tyskland samt otillfredsställande kostnadskontroll och uppföljning. Den tyska verksamheten lyckades emellertid anpassa sin kostnadsbas mot slutet av året.

Under 2018 kommer bolaget aktivt att fokusera vidare på att optimera plattformen genom ett flertal uppdateringar i ett mer SEO-anpassat format, anpassa produkterbjudandet, förstärka säljorganisationen samt kalibrera kostnadsbasen, i strävan att öka resultatet per aktie samt nå en bättre rörelsemarginal. Det konstanta arbetet med att tillfredsställa användarna och köparna på bästa möjliga sätt fortsätter.

Georg Tsaros
Verkställande direktör


För ytterligare information vänligen kontakta Georg Tsaros, VD, 08-67 87 420


Stockholm den 13 april 2018
NetJobs Group AB (publ)


Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bilaga

  • NetJobs_annual_report_2017_web