SAGA FURS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2017–30.4.2018

SAGA FURS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2017–30.4.2018

Saga Furs Oyj Vantaalla 27.6.2018 klo 17:00

SAGA FURS OYJ:N ENSIMMÄINEN PUOLIVUOSIKAUSI PAINUI TAPPIOLLISEKSI

 • Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo laski 30.4.2018 päättyneellä puolivuosikaudella 29 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja oli 159 miljoonaa euroa (224 MEUR edellisellä vastaavalla puolivuosikaudella). 
 • Yhtiö välitti puolivuosikauden aikana 4,0 miljoonaa nahkaa (4,6 miljoonaa edellisellä vastaavalla puolivuosikaudella).  Välitetty minkinnahkamäärä laski 11 prosenttia ja välitetty ketunnahkamäärä 19 prosenttia.
 • Sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso laski lähes 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta puolivuosikaudesta pääosin euron vahvistumisen seurauksena.
 • Konsernin liikevaihto laski 17 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja oli 23,0 miljoonaa euroa (27,7 MEUR).
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja olivat 27,9 miljoonaa euroa (26,8 MEUR) lisääntyneistä nahkojen hankinta- ja henkilöstökuluista johtuen.
 • Konsernin liiketulos jäi 4,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi (1,3 MEUR voitollinen).
 • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 20 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,1 MEUR).
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen (3,4 MEUR voitollinen).
 • Konsernin tulos oli tilikauden ensimmäiseltä 6 kuukaudelta 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen (2,7 MEUR voitollinen).
 • Osakekohtainen tulos oli puolivuosikaudella -0,82 euroa (0,74 EUR).

Saga Furs Oyj antoi 27.3.2018 negatiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan koko tilikauden tuloksen odotetaan jäävän selvästi edellistilikauden tulosta heikommaksi.    

           
  Konsernin avainlukuja 11/17-4/18 11/16-4/17 11/16-10/17  
    6 kk 6 kk 12 kk  
           
  Välitysmyynnin arvo, MEUR 158,5   224,5   437,1    
  Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl 3 977   4 600   10 178    
  Liikevaihto, MEUR 23,0   27,7   52,7    
  Liiketulos, MEUR -4,6   1,3   5,8    
  Tulos ennen veroja, MEUR -2,9   3,4   9,2    
  Osakekohtainen tulos, EUR -0,82   0,74   2,05    
  Oman pääoman tuotto, (ROE) % -3,2 % 3,0 % 8,0 %  
  Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % -1,6 % 2,4 % 6,4 %  
           

Laskentaperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Tämän puolivuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.10.2017.

Alla kuvatut standardit tai niiden muutokset on julkaistu, mutta ne eivät ole vielä voimassa eikä konserni ole soveltanut näitä säännöksiä ennen niiden pakollista voimaantuloa:

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi (muutos tulee konsernissa voimaan 1.11.2018 alkavalla tilikaudella)

IFRS 9 -standardi korvaa kokonaan nykyisen IAS 39 -standardin. IFRS 9:n mukaan rahoitusvaroihin kuuluvan velkainstrumentin luokittelu perustuu jatkossa instrumentin sopimusperusteisten rahavirtojen luonteeseen sekä liiketoimintamalliin, johon kyseinen instrumentti kuuluu. Standardissa esitetään uusi arvonalentumisen laskentakäytäntö, joka perustuu odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen.  Jatkossa yhteisön on kirjattava odotettavissa oleva luottotappio, jonka määrään vaikuttaa tappion synnyttävän tapahtuman todennäköisyys tarkastelujaksolla, joka kattaa joko seuraavat 12 kuukautta tai koko saamisen jäljellä olevan juoksuajan. Uuden suojauslaskentamallin tavoitteena on, että johdon riskien­hallinta­strategia ja -tavoitteet heijastuisivat aiempaa selkeämmin tilinpäätöksiin. Tavoitteen saavuttamiseksi suojauslaskennan soveltamisen kriteereitä on helpotettu.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi (muutos tulee konsernissa voimaan 1.11.2018 alkavalla tilikaudella)

IFRS 15 -standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Standardin mukaan myyntituotto kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun. Asiakas saa määräysvallan, kun se pystyy ohjaamaan tavaran tai palvelun käyttöä ja saamaan siihen liittyvän hyödyn. Uuden standardin mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni soveltaa standardia 1.11.2018 alkavasta tilikaudesta alkaen. Konserni ei ole päättänyt sovellettavaa siirtymämenetelmää.

Nykyisen käytännön mukaisesti palveluista saatavat tuotot tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä. Välitysmyyntiin liittyvä palvelu katsotaan suoritetuksi, kun nahat on myyty huutokaupassa tai varastomyyntinä ja niihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun tavaroiden ostamiseen liittyvät merkittävät riskit ovat siirtyneet ostajalle ja on todennäköistä, että myyntiin liittyvä taloudellinen hyöty koituu konsernille.

Konserni on aloittanut 31.10.2017 päättyneellä tilikaudella asiakassopimustensa analysoimisen uuden standardin vaikutusten tunnistamiseksi ja konserni jatkaa työtä kuluvan tilikauden aikana. Alustavien arvioiden perusteella konserni ei odota standardilla olevan merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon. Standardi lisää kuitenkin tilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää.

Konserni arvioi toimivansa jatkossakin välitysmyynnin osalta agenttina ja kirjaavansa siten liikevaihdoksi välityspalkkion osuuden. Muiden tulovirtojen osalta konserni toimii päämiehenä. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun määräysvalta on siirtynyt ostajalle. Palvelujen tarjoamisesta saatavat tuotot tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelut tarjotaan. Konserni tutkii standardin vaikutusta sopimuksen täyttämisestä johtuvien menojen käsittelyyn.

IFRS 16 Vuokrasopimukset (muutos tulee konsernissa voimaan 1.11.2019 alkavalla tilikaudella)

IFRS 16 -standardi korvaa nykyisen IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin. Uuden standardin myötä lähes kaikki vuokravelvoitteet kirjataan vuokralaisen taseeseen velaksi. Vuokranantajan kirjanpidossa muutokset eivät ole merkittäviä.

Konsernissa arvioidaan parhaillaan muutosten mahdollista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Arvopaperimarkkinalakiin ei enää sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä puolivuosikatsauksissa. Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä puolivuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Välitysmyynti puolivuosikaudella 1.11.2017–30.4.2018

Saga Furs Oyj järjesti tilikauden ensimmäisen huutokaupan 20.–21. joulukuuta 2017.  Huutokaupassa tarjottiin lähes 300.000 Saga® -ketun- ja noin 30.000 Saga®
-suomensupinnahkaa. Hopea-, muunnos- ja Blue Shadow -ketun- sekä suomensupinnahkojen tarjonta myytiin 85-prosenttisesti vakaaseen hintaan. Siniketun hintataso laski noin 10 prosenttia, ja tarjonnasta myytiin vain reilu puolet. Huutokaupan ostot tehtiin pääsääntöisesti Euroopan muotiteollisuudelle sekä Koreaan, Turkkiin ja Venäjälle. Huutokaupassa myytiin lisäksi noin 90.000 karakul-lampaannahkaa. Huutokauppaan osallistui yli 250 asiakasta tärkeimmiltä markkina-alueilta ja välitysmyynnin arvo oli 18 miljoonaa euroa (33 MEUR joulukuussa 2016).

Saga Furs Oyj järjesti tilikauden toisen huutokaupan 7.­–13. maaliskuuta 2018.  Huutokaupassa tarjotut 3,3 miljoonaa Saga® -minkinnahkaa myytiin 85-prosenttisesti. Minkinnahkojen hinnat noudattelivat valikoimien laatuerot huomioon ottaen pääosin viimeisimmän eurooppalaisen huutokaupan hintatasoa. Huutokaupassa tarjotut lähes 800.000 ketunnahkaa myytiin yli 90-prosenttisesti ja yli 50.000 suomensupinnahkaa lähes 100-prosenttisesti. Pääosa minkin- ja ketunnahoista myytiin Kiinaan, ja huomattavia määriä välitettiin myös Korean ja Venäjän markkinoille sekä Euroopan muotiteollisuudelle. Saga Furs Oyj välitti huutokaupassa 2,8 miljoonaa minkinnahkaa (3,1 miljoonaa edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa), 750.000 ketunnahkaa (780.000), 83.000 karakul-lampaannahkaa (120.000) ja 53.000 suomensupinnahkaa (54.000).  Huutokauppaan osallistui noin 600 ostajaa kaikilta markkina-alueilta, ja välitysmyynnin arvo oli 140 miljoonaa euroa (189 MEUR). 

Yhtiö välitti marras-huhtikuun aikana 2,8 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla puolivuosikaudella 3,1 milj.), 920.000 ketunnahkaa (1,1 milj.), 170.000 karakul-lampaannahkaa (240.000) ja 82.000 suomensupinnahkaa (85.000).  Euron vahvistumisen, katsauskauden aikana välitetyn nahkamäärän pienenemisen sekä kansainvälisen hintatason laskun johdosta välitysmyynnin arvo laski 29 prosenttia ja oli 159 miljoonaa euroa (224 MEUR).

             
  Huutokauppa Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo  
    1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000  
    2017/2018 2017/2018 2016/2017 2016/2017  
  Joulukuu 294 18 333 483 32 622  
  Maaliskuu 3 676 139 930 4 077 188 941  
  Varastomyynti 7 284 40 2 924  
  Yhteensä 3 977 158 547 4 600 224 487  
             

Taloudellinen asema ja tulos

Euron vahvistuminen ja katsauskauden aikana välitetyn nahkamäärän pieneneminen näkyivät konsernin liikevaihdossa, joka laski tilikauden ensimmäisellä puolivuosikaudella 17 prosenttia ja oli 23,0 miljoonaa euroa (27,7 MEUR). Liikevaihdosta 52 prosenttia (59 %) koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 28 prosenttia (24 %) tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja 17 prosenttia (13 %) nahkontapalveluista ja eläinten myynnistä.  Liiketoiminnan muut tuotot olivat 320.000 euroa (450.000 euroa). 

Liiketoiminnan kulut kasvoivat päättyneellä puolivuosikaudella 4 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja olivat 27,9 miljoonaa euroa (26,8 MEUR). Alkukaudesta tuottajat lähettivät nahkoja aiempia vuosia hitaammin, minkä seurauksena konsernissa jouduttiin käyttämään edellisvuotta enemmän määräaikaista työvoimaa ja lajittelu edellytti myös enemmän ylitöitä. Furfix Oy:n nahkontamäärä kasvoi selvästi edellistilikaudesta, mikä näkyy kasvaneina henkilöstökuluina. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat vuoden takaisesta vastaavasti 5 prosenttia ja olivat 11,9 miljoonaa euroa (11,3 MEUR).  Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7 prosenttia edellisestä vastaavasta puolivuosikaudesta ja olivat 12,7 miljoonaa euroa (11,8 MEUR).  Konsernin liiketoiminnan laajeneminen Pohjois-Amerikkaan ja Norjaan näkyy liiketoiminnan muiden kulujen kasvuna. 

Liikevaihdon voimakkaasta laskusta johtuen konsernin liiketulos jäi 4,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi (1,3 MEUR voitollinen).

Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 20 prosenttia ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,1 MEUR).  Lasku johtui pääasiassa tuottajasaamisista kirjattujen luottotappioiden kasvusta sekä valuuttakurssivoittojen pienenemisestä. 

Konsernin tulos ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen (3,4 MEUR voitollinen).  Välittömät verot olivat 20.000 euroa (760.000 EUR).  Konsernin tulos oli 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen (2,7 MEUR voittollinen). Oman pääoman tuotto oli     -3,2 prosenttia (3,0 %) ja tulos osaketta kohden -0,82 euroa (0,74 euroa). 

Konsernin omavaraisuusaste oli puolivuosikauden lopussa 49,8 prosenttia (51,6 prosenttia huhtikuun 2017 lopussa ja 58,0 prosenttia tilinpäätöshetkellä 31.10.2017). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko puolivuosikauden. Konsernitaseen loppusumma oli 191,3 miljoonaa euroa (199,7 MEUR 30.4.2017 ja 185,0 MEUR 31.10.2017). Oma pääoma osaketta kohden oli 24,75 euroa (25,13 euroa 30.4.2017 ja 26,57 euroa 31.10.2017).

Saga Furs Oyj antoi 27.3.2018 negatiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan koko tilikauden tuloksen odotetaan jäävän selvästi edellistilikauden tulosta heikommaksi.
Tuolloin todettiin ylitarjonnan painavan edelleen hintatasoa, Kiinassa olevan runsaasti myymättömiä pukineita ja nahkoja, ja epävarman markkinatilanteen vaikeuttavan asiakkaiden rahoituksen saantia. Niin minkin- kuin ketunnahkojen hintatason arvioitiin jäävän lopputilikauden huutokaupoissa edellismyyntikautta alhaisemmaksi. Touko–syyskuun kansainvälisten huutokauppojen tarjontojen arvioitiin kuitenkin olevan edellisvuotista suuremmat, koska nahkojen maailmanlaajuinen tuotanto on lähes muuttumaton.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit marras-huhtikuun aikana olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,1 MEUR) eli 4 prosenttia (4 prosenttia) liikevaihdosta. Merkittävimmät investoinnit tehtiin it-järjestelmiin sekä Yhdysvalloissa ostettuun nahkontakalustoon.

Osake ja kurssikehitys

Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta. Yhtiön hallussa on näistä yhteensä 63.088 A- ja C-sarjan osaketta.

Osakkeiden vaihto marras-huhtikuun aikana oli yhteensä 4,2 miljoonaa euroa ja 290.000 osaketta eli 11 prosenttia yhtiön C-osakkeista.  Kauden ylin kurssi oli 15,99 euroa, alin kurssi 13,10 euroa ja keski­kurssi 14,55 euroa.  Kauden päätöskurssi oli 13,45 euroa.  Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.4.2018 oli 48,4 miljoonaa euroa.

Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 30.4.2018 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 156 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 161 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 309 henkilöä (296 henkilöä).  Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 407 henkilöä.

Yhtiökokous

Saga Furs Oyj:n 19.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.10.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 23.4.2018 ja maksupäivä 30.4.2018. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016/2017 voitosta siirretään 720.000 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1.630 A-osaketta ja 61.458 C-osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön hallitukseen valittiin Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Anders Kulp, Virve Kuusela, Isto Kärkäinen, Hannu Sillanpää ja Rainer Sjöholm. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.

Kausivaihtelu

Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa.  Huuto­kauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain.  Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on
kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.11.2016-31.10.2017
Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa
25.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Saga Furs Oyj järjesti 8.-15. kesäkuuta 2018 huutokaupan, johon osallistui noin 450 ostajaa kaikilta tärkeimmiltä markkina-alueilta. Huutokaupassa välitettiin 2,9 miljoonaa minkinnahkaa (2,7 miljoonaa), 640.000 ketunnahkaa (540.000), 28.000 suomensupinnahkaa (30.000) ja 27.000 karakul-lampaannahkaa (31.000).  Huutokaupan välitysmyynnin arvoksi muodostui 106 miljoonaa euroa (120 MEUR edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa).

Markkinatilanteen vakauttamiseksi kesäkuun huutokaupan yhteydessä tehtiin päätös rajoittaa syyskuun huutokaupan kettutarjontaa, minkä seurauksena reilun 200.000 kuluvalla tilikaudella lajitellun ketunnahan myynti siirtyy tilikaudelle 2018-2019. Tilikaudelta 2016-2017 siirtyi vastaavasti kuluvalle tilikaudelle myytäväksi vajaa 290.000 lajiteltua ketunnahkaa. Kesäkuussa myymättä jääneet reilu 500.000 naarasminkinnahkaa on tarkoitus tarjota tulevan myyntikauden huutokaupassa.

Kuluvalla tilikaudella on tähän mennessä myyty 1,6 miljoonaa ketunnahkaa (1,7 miljoonaa vastaavaan aikaan viime tilikaudella). Ketunnahkojen keskihinta on 67 euroa, joka on reilut 15 prosenttia viime kauden vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Minkinnahkoja on myyty tähän mennessä 5,7 miljoonaa (5,8 miljoonaa vastaavaan aikaan viime tilikaudella). Minkinnahkojen keskihinta on toistaiseksi ollut 22 euroa, joka on noin 20 prosenttia viime kauden vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Kuluvan tilikauden välitysmyynnin arvo on kolmen ensimmäisen huutokaupan jälkeen 265 miljoonaa euroa, joka on 23 prosenttia viime tilikauden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Saga Furs Oyj:n tytäryhtiö Furfix Oy on ollut aktiivisesti perustamassa yhdessä merkittävien yhdysvaltalaisten tuottajien kanssa nahkontakeskusta Yhdysvaltoihin. Hanke on edennyt merkittävästi katsauskauden päättymisen jälkeen ja tavoitteena on, että nahkontatoiminta käynnistyy syksyllä 2018. Saga Furs -konsernin omistusosuus perustettavasta yhtiöstä jää alle 20 prosentin.

Katsaus lopputilikauteen

Saga Furs Oyj järjestää tilikauden viimeisen huutokaupan syyskuussa.  Huutokaupassa tarjotaan noin 600.000 ketun- ja suomensupinnahkaa ja 1,6 miljoonaa minkinnahkaa.  Markkinatilanteen kehitys riippuu ennen kaikkea Kiinassa käytävän raaka-aine- ja pukinekaupan käynnistymisestä kesän ja syksyn aikana. 

Koko tilikauden henkilöstökulujen arvioidaan nousevan edellisestä tilikaudesta. Pohjois-Amerikan toimintojen laajentamisen ja yhtiön uudistettuun strategiaan liittyvien kehitysohjelmien arvioidaan kasvattavan koko tilikauden liiketoiminnan muita kuluja. Konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan painuvan tappiolliseksi.

Konsernitase IFRS        
         
EUR 1.000        
         
VARAT   30.4.2018 30.4.2017 31.10.2017
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   34 253 36 132 35 162
Aineettomat hyödykkeet   3 631 4 324 3 838
Myytävissä olevat sijoitukset   357 352 352
Pitkäaikaiset saamiset   13 647 5 602 15 135
Pitkäaikaiset varat yhteensä   51 888 46 410 54 487
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus   1 968 1 940 2 038
Korolliset ostajasaamiset   30 660 57 727 25 493
Korolliset tarhaajasaamiset   63 274 46 109 65 857
Korottomat saamiset   27 893 43 188 33 415
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat        
verosaamiset   484 740 468
Rahavarat   15 139 3 622 3 223
Lyhytaikaiset varat yhteensä   139 418 153 327 130 495
         
Varat yhteensä   191 306 199 737 184 982
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   30.4.2018 30.4.2017 31.10.2017
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma   7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto   254 254 254
Muut rahastot   21 105 20 385 20 385
Muuntoero   55 58 57
Kertyneet voittovarat   58 922 62 578 66 093
Oma pääoma yhteensä   87 537 90 475 93 990
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat   2 326 2 270 2 329
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat   68 122 68 305 49 356
Ostovelat ja muut velat   33 269 38 636 39 221
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat        
verovelat   52 51 85
Lyhytaikaiset velat yhteensä   101 443 106 992 88 662
         
Velat yhteensä   103 769 109 262 90 991
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   191 306 199 737 184 982
         

Konsernin laaja tuloslaskelma      
       
EUR 1.000 1.11.2017- 1.11.2016- 1.11.2016-
  30.4.2018 30.4.2017 31.10.2017
  6 kk 6 kk 12 kk
       
       
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 22 963 27 721 52 730
Liiketoiminnan muut tuotot 321 449 794
       
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 251 -1 351 -2 216
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11 883 -11 333 -18 916
Poistot ja arvonalentumiset -2 061 -2 323 -4 569
Liiketoiminnan muut kulut -12 671 -11 828 -22 050
       
Liiketulos -4 583 1 335 5 774
       
Rahoitustuotot 2 487 2 802 5 132
Rahoituskulut -797 -701 -1 728
       
Tulos ennen veroja -2 892 3 435 9 178
       
Tuloverot -20 -757 -1 922
       
Katsauskauden tulos -2 912 2 678 7 256
       
Muut laajan tuloksen erät      
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
Myytävissä olevat sijoitukset 0 0 0
Muuntoerot -4 1 0
Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0 0 0
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -4 1 0
       
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2 917 2 679 7 255
       
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) -0,82 0,74 2,05
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole      
       

Konsernin rahavirtalaskelma        
         
EUR 1.000   1.11.2017- 1.11.2016- 1.11.2016-
    30.4.2018 30.4.2017 31.10.2017
    6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta        
  Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta   154 892 233 315 470 175
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   233 197 415
  Maksut liiketoiminnan kuluista   -163 672 -211 038 -431 729
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä        
  ja veroja   -8 547 22 474 38 860
         
  Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista   -75 -598 -914
  Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista   -351 -61 -535
  Saadut korot liiketoiminnasta   2 375 2 263 4 384
  Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta   55 261 275
  Maksetut välittömät verot   -28 -831 -1 674
Liiketoiminnan rahavirta (A)   -6 572 23 508 40 396
         
Investointien rahavirta        
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin        
  hyödykkeisiin   -962 -1 077 -1 931
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden        
  luovutustuotot   27 77 167
  Investoinnit muihin sijoituksiin   -5 0 0
Investointien rahavirta (B)   -939 -1 000 -1 764
         
Rahoituksen rahavirta        
  Lyhytaikaisten lainojen nosto   23 059 0 0
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -30 704 -45 547
  Maksetut osingot   -3 632 2 -1 678
Rahoituksen rahavirta (C)   19 427 -30 702 -47 225
         
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /        
vähennys (-)   11 916 -8 194 -8 592
         
Rahavarat 30.4./31.10.   15 139 3 621 3 223
./. Rahavarat 1.11.   3 223 11 815 11 815
Rahavarojen muutos   11 916 -8 194 -8 592
         

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2016-30.4.2017        
                     
EUR 1.000   Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muunto-ero Arvon-muutos-rahasto Kertyneet voittovarat Emo-yhtiön omistajien osuus Vähem-mistön osuus Oma pääoma yhteensä
                     
Oma pääoma 1.11.2016   7 200 254 20 385 61 0 60 616 88 516 0 88 516
Katsauskauden tulos             2 678 2 678   2 678
Muut laajan tuloksen erät         -3   4 1   1
Osingonjako             -720 -720   -720
Oma pääoma 30.4.2017   7 200 254 20 385 58 0 62 578 90 475 0 90 475
                     
                     
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2017-30.4.2018        
                     
Oma pääoma 31.10.2017   7 200 254 20 385 57 0 66 093 93 990 0 93 990
Katsauskauden tulos             -2 912 -2 912   -2 912
Muut laajan tuloksen erät         -2   -2 -4   -4
Osingonjako             -3 537 -3 537   -3 537
Siirto suhdannerahastoon       720     -720 0   0
Oma pääoma 30.4.2017   7 200 254 21 105 55 0 58 922 87 537 0 87 537
                     

Tunnusluvut        
         
    2017/2018 2016/2017 2016/2017
    6 kk 6 kk 12 kk
         
Myynnin arvo, 1.000 euroa   158 547   224 487   437 143  
Liikevaihto, 1.000 euroa   22 963   27 721   52 730  
Liiketulos, 1.000 euroa   -4 583   1 335   5 774  
% liikevaihdosta   -20,0 % 4,8 % 11,0 %
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa   -2 892   3 435   9 178  
% liikevaihdosta   -12,6 % 12,4 % 17,4 %
Tulos/osake, euroa   -0,82   0,74   2,05  
Oma pääoma/osake, euroa   24,75   25,13   26,57  
Oman pääoman tuotto (ROE) -%   -3,2 % 3,0 % 8,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%   -1,6 % 2,4 % 6,4 %
Omavaraisuusaste, %   49,8 % 51,6 % 58,0 %
Gearing   0,61   0,71   0,49  
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa   967   1 077   1 931  
% liikevaihdosta   4,2 % 3,9 % 3,7 %
Henkilöstö keskimäärin   465   457   351  
         
         
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:        
         
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut – luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma – korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauspäivänä
         
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keskiarvona
         

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut    
         
EUR 1.000   30.4.2018 30.4.2017 31.10.2017
         
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia        
         
Lainat rahalaitoksilta   44 317 35 260 20 842
Annettu kiinteistökiinnityksiä   54 071 54 071 54 071
Annettu yrityskiinnityksiä   2 691 2 691 2 691
Annetut pantit   791 791 791
         
         
         
Johdannaissopimukset        
         
Valuuttatermiinien nimellisarvot   9 429 17 017 7 602
         
Valuuttatermiinejä ei ole määritelty suojaaviksi, koska konserni ei sovella suojauslaskentaa.
         
Emoyhtiön puolivuosikauden päättyessä voimassa olleiden valuuttatermiinisopimusten muodostama positio on – 754.266 euroa.
         
         
Kiinteistöinvestoinnit        
         
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2,1 miljoonaa euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2026.

Lähipiiritapahtumat      
       
EUR 1.000 2017/2018 2016/2017 2016/2017
  6 kk 6 kk 12 kk
       
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:      
       
Liikevaihto      
 – emoyhtiö 1 2 5
 – muu lähipiiri 257 322 489
       
Liiketoiminnan muut tuotot      
 – emoyhtiö 22 23 46
       
Aine- ja tarvikeostot      
 – muu lähipiiri 0 -6 -6
  2017/2018 2016/2017 2016/2017
  6 kk 6 kk 12 kk
       
Liiketoiminnan muut kulut      
 – emoyhtiö -3 -10 -18
       
Rahoitustuotot      
 – muu lähipiiri 29 12 27
       
Rahoituskulut      
 – emoyhtiö -1 -1 -5
 – muu lähipiiri -2 -1 -2
       
Saamiset lähipiiriltä      
 – muu lähipiiri 1 218 616 987
       
Velat lähipiirille      
 – emoyhtiö -465 -1 097 -1 691
 – muu lähipiiri -1 202 -1 079 -944
       
Johdon työsuhde-etuudet      
       
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 802 691 1 476
       
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä.
       

Vantaa 27.6.2018

Hallitus

Liite

 • Puolivuosikatsaus 2018-04-30